Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Dỉnh ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Duẩn ♂ ch
mẹ Võ thị Đầy ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
4. Nguyễn Đâu ♂ ch
5. Nguyễn Tý ♂ ch
6. Nguyễn Thê ♂ ch
7. Nguyễn Quê ♂ ch
8. Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch thọ 93 tuổi

chồng 1
Trần Lên ♂ ch

quan hệ
    không / chưa có con