Gia phả tộc NguyễnNguyễn Tý ♂ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Nguyễn Duẩn ♂ ch
mẹ Võ thị Đầy ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
2. Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
4. Nguyễn Đâu ♂ ch
6. Nguyễn Thê ♂ ch
7. Nguyễn Quê ♂ ch
8. Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch thọ 93 tuổi