Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 22/7/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
05-07 ALHồ Thơ (Cư) ch
20-07 ALLê Điềm (Sửu) ch
28-07 ALTrần thị Bốn ♀ ch
29-07 ALNguyễn thị Cừu ♀ ch

Phái 11 tháng 3
27-07 ALBùi thị Nhâm ♀ ch

Phái 18 tháng 3
05-07 ALTrần Như Ngọc ♂ ch
09-07 ALNguyễn Thặng ♂ ch
14-07 ALNguyễn thị Đào ♀ ch
20-07 ALNguyễn thị Hạnh ♀ ch

Phái 29 tháng 3
07-07 ALNguyễn Miền ♂ ch
07-07 ALPhạm thị Huệ ♀ ch
17-07 ALNguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
22-07 ALNguyễn Thu (7 Thu) ch
23-07 ALNguyễn Tung (Trượng) ch
24-07 ALNguyễn Thả (chú Hoa) ch
25-07 ALNguyễn Đón (3 Đón) ch
27-07 ALNguyễn thị Câu (bà Hội) ch

tháng 6 ««       tháng 7       »» tháng 8