Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 27/12/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
04-12 ALNguyễn thị Lê ♀ ch
04-12 ALLê thị Nga ♀ ch
09-12 ALLê thị Xe (Thạch) ch
14-12 ALNguyễn Sơ (Vằn) ch
17-12 ALTrần thị Mậu (Định) ch

Phái 11 tháng 3
02-12 ALNguyễn Ngữ (Giãng) ch
19-12 ALNguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch
30-12 ALNguyễn Diên (Long) ch

Phái 18 tháng 3
02-12 ALDương văn Tân ♂ ch
07-12 ALNguyễn Ngô ♂ ch
13-12 ALNguyễn thị Hằng ♀ ch
14-12 ALTrần thị Cúc ♀ ch
25-12 ALNguyễn văn Danh ♂ ch

Phái 29 tháng 3
04-12 ALNguyễn văn Sáu ♂ ch
04-12 ALNguyễn thị Sáu ♀ ch
04-12 ALNguyễn thị Thùy Nga ♀ ch
07-12 ALNguyễn văn Nhãy (Thuận) ch
07-12 ALĐỗ thị Khê ♀ ch
08-12 ALNguyễn Hường (2 Hường) ch
09-12 ALNguyễn văn Nhất ♂ ch
09-12 ALNguyễn văn Cường ♂ ch
15-12 ALNguyễn thị Hồng Hân ♀ ch
16-12 ALTrần thị Hợi (Sự) ch
22-12 ALVõ Thơ ♂ ch
23-12 ALHuỳnh thị Hường ♀ ch
25-12 ALTrần Giỡn ♂ ch
27-12 ALNguyễn Mau ♂ ch
29-12 ALBùi văn Tuyên ♂ ch

tháng 11 ««       tháng 12       »» tháng 1