Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 16/9/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
02-09 ALPhạm văn Xuân (Lê) ch
25-09 ALHuỳnh Minh Lan (Ký) ch
27-09 ALVõ Cựa ♂ ch

Phái 11 tháng 3
04-09 ALTrần thị Hồ (Hồng) ch
04-09 ALNguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
19-09 ALVõ thị Ruộng (Hựu) ch

Phái 18 tháng 3
11-09 ALNguyễn Chương (3 Chương ) ch
20-09 ALNguyễn thị Lan ♀ ch
30-09 ALLê thị Quyết ♀ ch

Phái 29 tháng 3
02-09 ALNguyễn văn Thừa (Thọ) ch
03-09 ALNgô thị Gần ♀ ch
12-09 ALNguyễn thị Toại (3 Lường) ch
20-09 ALNguyễn Toan (Sự) ch
20-09 ALNguyễn Xích (Nguyện) ch
26-09 ALNguyễn Hiên ♂ ch
27-09 ALNguyễn thị Thuyền ♀ ch

tháng 8 ««       tháng 9       »» tháng 10