Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 28/1/2020 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
01-01 ALNguyễn văn Chấn ♂ ch
05-01 ALLê Quốc Việt ♂ ch
16-01 ALNguyễn Xuyến (Cang) ch
25-01 ALHồ thị Lập ♀ ch
26-01 ALNguyễn thị Quế (Lập) ch
30-01 ALNguyễn thị Ư (bà Minh) ch

Phái 11 tháng 3
30-01 ALPhạm thị Tía (Thành) ch

Phái 18 tháng 3
02-01 ALVõ Phú Hồng ♂ ch
08-01 ALTrần Như Châu ♂ ch
08-01 ALTrần Nghiệp (Như Soại) ch
09-01 ALTrần thị Thật ♀ ch
23-01 ALNguyễn thị Thiệt (bà Khiết) ch

Phái 29 tháng 3
06-01 ALNguyễn văn Bốn ♂ ch
06-01 ALNguyễn Đúng (Xuân Phương) ch
10-01 ALNguyễn Giã (ông Tuông) ch
10-01 ALNguyễn Quyện (Tiện) ch
12-01 ALTrần thị Nương ♀ ch
17-01 ALNguyễn Khang ♂ ch
26-01 ALNguyễn thị Lường ♀ ch
27-01 ALNguyễn Thuyền ♂ ch
27-01 ALCao thị Cưỡi (Quyện) ch

tháng 12 ««       tháng 1       »» tháng 2