Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 17/4/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
08-04 ALNguyễn Biên (Châu) ch
08-04 ALHồ Tít (Trân) ch
09-04 ALNguyễn Cừu ♂ ch
16-04 ALĐỗ Hiệp ♂ ch
26-04 ALHồ thị Tuồng (Kim) ch
26-04 ALTrần Thọ ♂ ch

Phái 11 tháng 3
08-04 ALNguyễn thị Diên ♀ ch
13-04 ALTrần thị Điềm (Tẹt) ch
20-04 ALNguyễn văn Tuấn ♂ ch

Phái 18 tháng 3
04-04 ALNguyễn thị Sen (Xuân) ch
10-04 ALNguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) ch

Phái 29 tháng 3
07-04 ALNguyễn Cảm (Gạc) ch
08-04 ALTrần văn Lồng ♂ ch
11-04 ALNguyễn thị Xự (Vàng) ch
11-04 ALNguyễn thị Lan ♀ ch
16-04 ALTrần thị Lụa (bà Tuông) ch
20-04 ALNguyễn Bưng ♂ ch
21-04 ALNguyễn Tự ♂ ch
22-04 ALLê thị Mau ♀ ch
29-04 ALNguyễn thị Mại (Điềm) ch
29-04 ALNguyễn văn Chúng ♂ ch
30-04 ALNguyễn Bớm (Sợi) ch

tháng 3 ««       tháng 4       »» tháng 5