Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 26-03-2019

Ngày cưới

Phái 17 tháng 3
26-03Huỳnh Quang Thanh ♂&   Nguyễn thị Kim Phượng ♀

Phái 11 tháng 3
15-03Nguyễn Duy Linh ♂&   Võ thị Bích Tự ♀

Phái 18 tháng 3
01-03Nguyễn thị Ngọc Hà ♀&   Trương Quốc Thịnh ♂
15-03_Bùi thị Kim Ngân ♀&   Cao Bá Ninh ♂
24-03Nguyễn văn Định ♂&   Phạm thị Hiển ♀
26-03Nguyễn thị Linh ♀&   Võ Quang Sương ♂
28-03Nguyễn văn Thu ♂&   Phạm thị Hồng Hoa ♀

Phái 29 tháng 3
02-03Nguyễn văn Thân ♂&   Nguyễn thị Khẩm ♀
07-03Nguyễn Trọng Lộc ♂&   Nguyễn thị Minh ♀
19-03Nguyễn văn Đào ♂&   Lê thị Ái ♀

tháng 2 ««       tháng 3       »» tháng 4