Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 16/10/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
04-10 ALNguyễn Thạch (Quế) ch
07-10 ALĐỗ Ngọc Da ♂ ch
11-10 ALNguyễn thị Hiên ♀ ch
11-10 ALNguyễn thị Hiên ♀ ch
12-10 ALNguyễn thị Lãng ♀ ch
12-10 ALNguyễn .... (Hai) ch
14-10 ALHồ thị Búp ♀ ch
20-10 ALĐỗ thị Trà (Trí) ch
21-10 ALNguyễn Chính ♂ ch
27-10 ALNguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch

Phái 11 tháng 3
09-10 ALNguyễn thị Tường (Sự) ch
21-10 ALNguyễn Giỏi (2 Giỏi) ch
22-10 ALNguyễn văn Tuy (3 Xương) ch

Phái 18 tháng 3
08-10 ALLâm thị Lội ♀ ch
09-10 ALNguyễn văn Chính (7 Chính) ch
20-10 ALPhạm thị Be ♀ ch

Phái 29 tháng 3
02-10 ALNguyễn Thiệu (Liệu, Tụ) ch
08-10 ALTrịnh thị Hiệp ♀ ch
09-10 ALHuỳnh Quang Tịnh ♂ ch
09-10 ALNguyễn Tú (Loan) ch
10-10 ALNguyễn Điềm ♂ ch
11-10 ALPhạm Tấn Phúc ♂ ch
17-10 ALLê thị Chuông (Thuận) ch
23-10 ALPhạm thị Lý (Liệu, Tụ) ch
26-10 ALNguyễn Lõi ♂ ch
26-10 ALNguyễn Toan ♂ ch
26-10 ALTrần Trúc ♂ ch

tháng 9 ««       tháng 10       »» tháng 11