Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 15/11/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
04-11 ALBùi thị Quế ♀ ch
05-11 ALNguyễn thị Mến (Phẩm) ch
06-11 ALNguyễn thị Cầu ♀ ch
11-11 ALHồ Miên (Lập) ch
16-11 ALĐỗ thị Diệp (Điềm) ch
23-11 ALTrương Thạnh ♂ ch
26-11 ALHuỳnh thị Nính ♀ ch
26-11 ALNguyễn Khắc Mẫn ♂ ch

Phái 11 tháng 3
11-11 ALNguyễn Xương (Kiểng) ch
15-11 AL... thị Huấn (Huấn) ch

Phái 18 tháng 3
05-11 ALNguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch
14-11 ALNguyễn Thạnh ♂ ch
17-11 ALNguyễn văn Bảy ♂ ch
30-11 ALNguyễn văn Dư ♂ ch

Phái 29 tháng 3
11-11 ALNguyễn Nề (Nhân) ch
12-11 ALNguyễn thị Giáp (Sợi) ch
17-11 ALNguyễn Hội ♂ ch
19-11 ALBùi Qua (Nhứt) ch
22-11 ALNguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch
30-11 ALNguyễn Mùa (5 Danh) ch

tháng 10 ««       tháng 11       »» tháng 12