Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 21/2/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
05-02 ALNguyễn thị Biên (Ký) ch
05-02 ALHuỳnh Minh Út ♂ ch
09-02 ALNguyễn Hiên ♂ ch
19-02 ALNguyễn văn Bình (4 Liêu) ch
21-02 ALLê Anh Hải (6 Mốc) ch
24-02 ALTrần thị Xuân Mai ♀ ch
30-02 ALPhạm Minh Thắng ♂ ch

Phái 11 tháng 3
08-02 ALNguyễn Quán (Sửu) ch

Phái 18 tháng 3
01-02 ALTrương thị Bảy ♀ ch
05-02 ALChâu Tấn Biện ♂ ch
07-02 ALNguyễn thị Huyện ♀ ch

Phái 29 tháng 3
04-02 ALNguyễn văn Đệ ♂ ch
05-02 ALLê thị Trượng ♀ ch
11-02 ALPhan thị Giang ♀ ch
13-02 ALNguyễn Tấn (2 Khá) ch
14-02 ALNguyễn Sào ♂ ch
14-02 ALLê Điền (Bằng) ch

tháng 1 ««       tháng 2       »» tháng 3