Gia phả tộc Nguyễn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

Phái 17 tháng 3 11. Cao tổ Nguyễn Nham
11. Cao tổ Nguyễn Nga
11. Cao tổ Nguyễn Giao

Phái 11 tháng 3 07. Cao tổ Nguyễn An

Phái 18 tháng 3 08. Cao tổ Nguyễn Trụ

Phái 29 tháng 3 08. Cao tổ Nguyễn Hố
11. Cao tổ Nguyễn Vị
10. Cao tổ Nguyễn Chè
10. Cao tổ Nguyễn Hung
11. Cao tổ Nguyễn Nam
09. Cao tổ Nguyễn văn Kiếm
09. Cao tổ Nguyễn văn Ân
09. Cao tổ Nguyễn Dư
11. Cao tổ Nguyễn Hiển
10. Cao tổ Nguyễn Mai

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

Phía ông ngoại 2Nhãn Cao tổ Nguyễn Tưỡng

Phía bà Ngoại 2Nhãn Nguyễn Cân

Văn Hà - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

Phía bà Nội 2Nhãn Cao tổ Phạm

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Phía ngoại Khiêm Minh Cao tổ Nguyễn Đình Điền