Gia phả tộc Nguyễn
22-06 Dương lịch. Chúc mừng 49 năm kỷ niệm ngày cưới  
 
8Cao tổ Nguyễn Hố ♂ ch
9..Nguyễn văn Sửu ♂ ch
10....Nguyễn văn Nghĩa ♂ ch
11......Nguyễn Ý ♂ ch
12........Nguyễn Nồng ♂ ch
13..........Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
          Nguyễn thị Lá (bà Thả) ch
14............Nguyễn Hùng (9 Hùng)
            Huỳnh thị Tịnh ♀