Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3737 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 421 112 533
dâu / rể 161 40 201
        734
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 187 79 266
dâu / rể 49 26 75
        341
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 959 146 1105
dâu / rể 303 48 351
        1456
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 707 205 2 914
dâu / rể 218 73 291
        1205