Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3808 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 437 122 559
dâu / rể 165 42 207
        766
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 187 79 266
dâu / rể 51 26 77
        343
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 961 147 1108
dâu / rể 304 49 353
        1461
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 728 205 2 935
dâu / rể 228 74 302
        1237