Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3817 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 441 123 564
dâu / rể 165 42 207
        771
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 187 79 266
dâu / rể 51 26 77
        343
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 962 147 1109
dâu / rể 304 49 353
        1462
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 730 205 2 937
dâu / rể 229 74 303
        1240