Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3846 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 445 123 568
dâu / rể 165 42 207
        775
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 189 80 269
dâu / rể 53 26 79
        348
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 966 147 1113
dâu / rể 307 49 356
        1469
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 732 211 2 945
dâu / rể 234 74 308
        1253