Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3802 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 437 122 559
dâu / rể 163 42 205
        764
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 187 79 266
dâu / rể 51 26 77
        343
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 961 147 1108
dâu / rể 303 49 352
        1460
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 726 205 2 933
dâu / rể 227 74 301
        1234