Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3720 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 420 112 532
dâu / rể 161 40 201
        733
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 185 79 264
dâu / rể 48 26 74
        338
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 955 146 1101
dâu / rể 302 46 348
        1449
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 703 204 2 909
dâu / rể 217 73 290
        1199