Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Đạm Thủy - Đức Minh - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 4 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 3905 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phái 17 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 451 123 574
dâu / rể 169 42 211
        785
 
Phái 11 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 217 84 301
dâu / rể 65 28 93
        394
 
Phái 18 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 967 147 1114
dâu / rể 307 49 356
        1470
 
Phái 29 tháng 3 sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 733 211 2 946
dâu / rể 235 74 309
        1255