Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 25/8/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
05-03 ALPhạm thị Công ♀ ch
10-03 ALNguyễn thị Mai Thảo ♀ ch
13-03 ALNguyễn thị Lưỡng ♀ ch
20-03 ALNguyễn thị Thường (Trân) ch
27-03 ALVõ Thanh Toàn (Tòng) ch

Phái 11 tháng 3
02-03 ALNguyễn Minh (5 Nhơn) ch
16-03 ALNguyễn Thành (Hò) ch
29-03 ALVõ thị Bơi (Huyên) ch

Phái 18 tháng 3
09-03 ALNguyễn văn Sáu ♂ ch
12-03 ALNguyễn Ẩm ♂ ch
13-03 ALNguyễn Ba ♂ ch
21-03 ALTrần Xuân Lộc ♂ ch
21-03 ALNguyễn thị Võ ♀ ch
22-03 ALNguyễn văn Trinh ♂ ch

Phái 29 tháng 3
08-03 ALNguyễn thị Thơ ♀ ch
09-03 ALNguyễn Đông Xuân ♂ ch
10-03 ALPhạm Chuột (Vàng) ch
10-03 ALBùi văn Thập ♂ ch
12-03 ALNguyễn thị Trình ♀ ch
13-03 ALBùi văn Hiền ♂ ch
13-03 ALLê thị Dần ♀ ch
15-03 ALLê thị Chung ♀ ch
20-03 ALNguyễn Lào ♂ ch
21-03 ALBùi Liền ♂ ch
23-03 ALNguyễn Soạn ♂ ch
26-03 ALHuỳnh Đường ♂ ch

tháng 2 ««       tháng 3       »» tháng 4