Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 25/8/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
02-05 ALĐinh thị Hóa ♀ ch
09-05 ALPhạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
12-05 ALHồ Thế ♂ ch
14-05 ALNguyễn Thạch ♂ ch
17-05 ALPhạm thị Dương ♀ ch
18-05 ALPhạm Hốc ♂ ch
22-05 ALLê văn Vàng (Hùng) ch
25-05 ALĐặng thị Xuyến ♀ ch
25-05 ALNguyễn Nính (7 Nính) ch
25-05 ALNguyễn Lựu ♂ ch

Phái 11 tháng 3
02-05 ALNguyễn Tâm (Hảo) ch
20-05 ALNguyễn Hò (Xang) ch
24-05 ALTrần thị Tuân (Bẹt) ch

Phái 18 tháng 3
02-05 ALNguyễn Đôn (Bốn Đôn) ch
06-05 ALNguyễn thị Bưởi (Khiết) ch
14-05 ALBùi thị Liên ♀ ch
25-05 ALNguyễn Thảo (Khiết) ch

Phái 29 tháng 3
04-05 ALNguyễn Xử ♂ ch
06-05 ALNguyễn văn Lang (Câu) ch
06-05 ALNguyễn Khuyên ♂ ch
07-05 ALNguyễn Điện ♂ ch
07-05 ALNguyễn văn Cường ♂ ch
13-05 ALTrịnh thị Huy (bà Toan) ch
16-05 ALNguyễn thị Thu Thanh ♀ ch
18-05 ALHuỳnh thị Sào ♀ ch
19-05 ALNguyễn Hậu ♂ ch
23-05 ALTrần thị Xuân Hòa ♀ ch
28-05 ALNguyễn Tề (Thạch) ch

tháng 4 ««       tháng 5       »» tháng 6