Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 16/10/2019 AL

Ngày giỗ

Phái 17 tháng 3
02-08 ALNguyễn Tứ (2 Tứ) ch
04-08 ALĐỗ Hùng Cường ♂ ch
07-08 ALĐỗ Đình ♂ ch
13-08 ALNguyễn Mười ♂ ch
14-08 ALNguyễn thị Dầu (Lin) ch

Phái 11 tháng 3
30-08 ALNguyễn thị Hòa ♀ ch

Phái 18 tháng 3
08-08 ALNguyễn Thanh Sơn ♂ ch
12-08 ALTrần thị Sử ♀ ch
18-08 ALNguyễn Thức (5 Thức) ch
24-08 ALNguyễn thị Rô ♀ ch

Phái 29 tháng 3
06-08 ALNguyễn văn Đìa (Thả) ch
08-08 ALNguyễn Xứng (Lợi) ch
11-08 ALNguyễn Mao (Mô) ch
12-08 ALPhạm Kiện (Thiện) ch
19-08 ALPhạm văn Ái (2 Thoảng) ch
20-08 ALNguyễn Đưa ♂ ch
20-08 ALPhạm thị Chen ♀ ch
22-08 ALNguyễn thị Lá (bà Thả) ch
23-08 ALLê văn Mười ♂ ch
24-08 ALNguyễn thị Khuyên (Rân) ch

tháng 7 ««       tháng 8       »» tháng 9