Gia phả tộc Nguyễn

Cao tổ Nguyễn Tưỡng

____bài đang viết, chưa xong________

Cao tổ Nguyễn Tưỡng