Gia phả tộc NguyễnNguyễn Phước Sơn ♂
ngày sanh dd-mm-1989
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ
cha Nguyễn Phước Thịnh ♂
56 tuổi (57)
mẹ Nguyễn thị Kim Chi ♀
55 tuổi (56)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Phước Bình ♂ 34 tuổi (35)