Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Minh Nguyệt ♀
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
cha Lê Minh Hiền ♂
43 tuổi (45)
mẹ Nguyễn thị Kiều Oanh ♀
43 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Nguyễn Minh Hằng ♀ 11 tuổi (13)