Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Chi ♀
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Nguyễn Cân ♂ ch
thọ 81 tuổi
mẹ Phạm thị Quảng ♀
87 tuổi (88)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế) 64 tuổi (66)
3. Nguyễn thị Kiều Oanh ♀ 43 tuổi (44)

chồng 1
Nguyễn Phước Thịnh ♂
56 tuổi (57) Quý Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Phước Bình ♂33 tuổi (35)
2. Nguyễn Phước Sơn ♂29 tuổi (31)