Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 19-01-2019

Sinh nhật

Phía ông ngoại 2Nhãn
xx-01Phạm Khối ♂
xx-01Nguyễn thị Hồng ♀
xx-01Nguyễn Ngọc Vàng ♂
xx-01Hồ Phụng ♀
xx-01Huỳnh thị Trà ♀
xx-01Võ thị Một ♀
xx-01Nguyễn thị Chánh (chị 3)
xx-01Trần Bước ♂
xx-01Trần thị Kim Dung ♀
xx-01Trần thị Luyến ♀
xx-01Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
xx-01Trịnh Minh Hòa ♂
xx-01Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
xx-01Bùi Mận ♂
xx-01Bùi thị Kim Nhung ♀
xx-01Nguyễn thị Phúc ♀
xx-01Nguyễn Lê Thành (Phương)
xx-01Nguyễn Tấn Hoàng ♂
xx-01Võ thị Sở ♀
xx-01Nguyễn thị Toà (bà Chín)
xx-01Nguyễn thị Yến (bà Năm)
xx-01Nguyễn Văn Đại ♂
xx-01Phạm thị Thính ♀
xx-01Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)
xx-01Trịnh thị Hoanh ♀
xx-01Nguyễn thị Sáu (bà Sáu)
xx-01Nguyễn thị Bốn (4 Đệ)
xx-01Nguyễn Tam (3 Tam)
xx-01Nguyễn Quế (Duyên)
xx-01Hồ Soi ♂
xx-01Lê thị Thu Hà ♀
xx-01Trương Thế Hào ♂
xx-01Nguyễn văn Phước ♂
xx-01Nguyễn Quỳnh Anh ♀
xx-01Nguyễn Trần Kiều Oanh ♀

Phía bà Ngoại 2Nhãn
xx-01Võ thị Kim Tiến ♀
xx-01Võ Tấn Lực ♂
xx-01Võ Xuân Thế ♂
xx-01Phạm thị Quảng ♀
xx-01Võ thị Thanh Tâm ♀
xx-01Nguyễn thị Kiều Oanh ♀

tháng 12 ««       tháng 1       »» tháng 2