Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 26-03-2019

Sinh nhật

Phía ông ngoại 2Nhãn
xx-03Trương Đình Duy ♂
xx-03Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)
xx-03Lê thị Thanh Ngân ♀
xx-03Nguyễn Ngọc Khải ♂
xx-03Nguyễn Bình Minh ♂
xx-03Nguyễn văn Nhãn ♂
xx-03Nguyễn thị Tâm ♀

Phía bà Ngoại 2Nhãn
xx-03Võ Quân Sự ♂
xx-03Nguyễn Phước Thịnh ♂

tháng 2 ««       tháng 3       »» tháng 4