Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 16/6/2019 AL

Ngày giỗ

Phía ông ngoại 2Nhãn
03-06 ALNguyễn Viện ♂ ch
08-06 ALNguyễn thị Bang ♀ ch
16-06 ALNguyễn Tưỡng ♂ ch

tháng 5 ««       tháng 6       »» tháng 7