Gia phả tộc Nguyễn
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Yến (bà Năm)94 tuổi (95)
Phạm thị Quảng ♀87 tuổi (88)
Nguyễn thị Toà (bà Chín)83 tuổi (84)
Võ thị Sở ♀83 tuổi (84)
Nguyễn thị Biền ♀81 tuổi (83)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Phạm thị Thính ♀78 tuổi (79)
Phạm Khối ♂77 tuổi (78)
Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)75 tuổi (76)
Nguyễn Quế (Duyên)75 tuổi (76)
Nguyễn Tam (3 Tam)72 tuổi (73)
    Họ và têncmnd   (ta)   
Nguyễn thị Bốn (4 Đệ)69 tuổi (70)
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)67 tuổi (68)
Nguyễn thị Kim Anh (2 Thế)64 tuổi (66)
Nguyễn Năm ♂64 tuổi (66)
Võ Xuân Thế ♂65 tuổi (66)
Nguyễn thị Hồng ♀64 tuổi (65)
Nguyễn thị Sáu (bà Sáu)63 tuổi (64)
Trần thị Cúc ♀62 tuổi (64)
Nguyễn thị Chánh (chị 3)62 tuổi (63)
Nguyễn văn Nhãn ♂60 tuổi (62)
Trần Bước ♂60 tuổi (61)
Nguyễn thị Quyên ♀59 tuổi (61)