11
tháng Chín, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phan thị Lan ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch


Con
01. Nguyễn Bổn ♂ ch
02. Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
03. Nguyễn Dung ♂ ch
04. Nguyễn Dưởng ♂ ch
06. Nguyễn thị Dễ (Ánh)
07. Nguyễn văn Thân ♂