10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thân ♂
Cha Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch

Mẹ

Phan thị Lan ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bổn ♂ ch
02 Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
03 Nguyễn Dung ♂ ch
04 Nguyễn Dưởng ♂ ch
06 Nguyễn thị Dễ (Ánh)

Vợ 1
Nguyễn thị Khẩm ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Thế ♂ ch
02. Nguyễn Ngọc Hiền ♂
03. Nguyễn thị Ngọc Huyền ♀