4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Đông ♀ ch
Tên gọiTrượng
 

Chồng 1
Nguyễn Tung (Trượng) ch


Con
01. Nguyễn Hường (2 Hường) ch
02. Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch
03. Nguyễn Cảm (Gạc) ch
04. Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05. Nguyễn Khinh ♂ ch
06. Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
07. Nguyễn Nễ ♂ ch
08. Nguyễn thị Nương ♀