30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tỏ ♀
Cha Nguyễn Bôn (5 Bài)

Mẹ

Nguyễn thị Nối ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Sô ♂
03 Nguyễn Rõ ♂
06 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
08 Nguyễn Hữu Phong ♂

Chồng 1
Nguyễn Nhìn ♂


Con
01. Nguyễn thị Loan ♀
02. Nguyễn Tấn Lực ♂
03. Nguyễn văn Ru ♂