1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quốc Việt ♂
Cha Nguyễn Rõ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Chín ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Quốc Nam ♂
03 Nguyễn Quốc Trung ♂

Vợ 1
Hồ thị Trinh ♀


Con
01. Nguyễn Hoàng Gia Phát ♂

 

Vợ 2
Lê thị Bé Kim ♀