10
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đài ♂ ch
Cha Nguyễn Qua ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn (không rõ) ♂ ch
02. Nguyễn Khả ♂ ch
03. Nguyễn Truyền ♂ ch