19
tháng Giêng, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sao ♂ ch
Cha Nguyễn Lưu ♂ ch

Mẹ

(Lưu) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Sổ ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
03 Nguyễn Dĩ ♂ ch
04 Nguyễn Mẫn ♂ ch
05 Nguyễn thị Kỹ ♀ ch

Vợ 1
Phạm Sính (bà Sao) ch


Con
02. Nguyễn thị Kỉnh (Kỳ)
03. Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch
04. Nguyễn thị Quyền ♀
05. Nguyễn thị Sáu ♀