25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thi ♂ ch
Tên gọi
 
Cha Nguyễn Truyền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Truyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Truyền (bà 2 Truyền) ch
02 Nguyễn Lưu ♂ ch
04 Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch
05 Nguyễn Nghị (Lợi) ch

Vợ 1
(Cư) ch


Con
01. Nguyễn Thú ♂ ch
02. Nguyễn Liên ♂ ch
03. Nguyễn thị Trĩ ♀ ch