25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Điềm ♀ ch
Tên gọiTẹt
 

Chồng 2
Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch


Con
04. Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch
07. Nguyễn Thái (8 Trợ) ch
08. Nguyễn Hỷ ♂ ch
09. Nguyễn Lạc (10 Lạc)