16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bảy ♂
Cha Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Đàn ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Bốn ♀ ch
04 Nguyễn thị Năm ♀ ch
05 Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn Chín ♂
09 Nguyễn thị Mười ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Nhơn ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Xưa ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Luận ♀
02. Nguyễn Thanh Cường ♂
03. Nguyễn thị Tuyết Mai ♀
04. Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀