8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tuyết Mai ♀
Cha Nguyễn Bảy ♂

Mẹ

Nguyễn thị Xưa ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Thu Luận ♀
02 Nguyễn Thanh Cường ♂
04 Nguyễn thị Tuyết Mai Phượng ♀

Chồng 1
Lê Thanh Hải ♂


Con
01. Lê Ngọc Thanh Trúc ♀
02. Lê Ngọc Như Ý ♀
03. Lê Ngọc Bảo Nhi ♀