9
tháng Chín, năm Nhâm Dần

Tết Trùng cửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trợ ♂ ch
Cha Nguyễn Thái (8 Trợ)

Mẹ

Trần thị Trợ ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Hiền ♂
03 Nguyễn Hậu ♂
05 Nguyễn thị Hạnh ♀
06 Nguyễn Phúc ♂
07 Nguyễn Kiên ♂
08 Nguyễn Kim ♂
09 Nguyễn thị Phương ♀