25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Phương ♀
Cha Nguyễn Thái (8 Trợ) ch

Mẹ

Trần thị Trợ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trợ ♂ ch
02 Nguyễn Hiền ♂
03 Nguyễn Hậu ♂
05 Nguyễn thị Hạnh ♀
06 Nguyễn Phúc ♂
07 Nguyễn Kiên ♂
08 Nguyễn Kim ♂

Chồng 1
Nguyễn Ngọc Thiện ♂ ch


Con
01. Nguyễn Vân Phương Thuỳ ♀
02. Nguyễn Thiện Thắng ♂