20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngữ ♂ ch
Tên gọiGiãng
 
Cha Nguyễn Nghị (Lợi) ch

Mẹ

Trần thị Nghị ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Cẩn (Sùng) ch
03 Nguyễn thị Cấu ♀ ch
04 Nguyễn thị Nguyện (Kiên) ch

Vợ 1
Phạm thị Si (Ngữ) ch


Con
01. Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
02. Nguyễn Quán (Sửu) ch
03. Nguyễn Diên (Long) ch
04. Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06. Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07. Nguyễn Lực ♂ ch
08. Nguyễn thị Hay (Điền)
09. Nguyễn thị Điệp ♀