8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thú ♂ ch
Cha Nguyễn Thi (Cư) ch

Mẹ

(Cư) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Liên ♂ ch
03 Nguyễn thị Trĩ ♀ ch

Vợ 1
... (Thú) ch


Con
01. Nguyễn Dung (Nghi) ch
02. Nguyễn thị Thông ♀ ch
03. Nguyễn thị Thuận ♀ ch
04. Nguyễn Xang (Hò) ch
05. Nguyễn thị Nhan ♀ ch
06. Nguyễn thị Hồ ♀ ch

 

Vợ 2
Lê thị Khải (Hương) ch


Con
07. Nguyễn Ấm (Nhâm) ch
08. Nguyễn Thưởng (Một) ch
09. Nguyễn thị Nghiên (Dư, Ca) ch