20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bình ♂ ch
Tên gọiHuấn, Ngữ
 
Cha Nguyễn Ngữ (Giãng) ch

Mẹ

Phạm thị Si (Ngữ) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Quán (Sửu) ch
03 Nguyễn Diên (Long) ch
04 Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06 Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07 Nguyễn Lực ♂ ch
08 Nguyễn thị Hay (Điền)
09 Nguyễn thị Điệp ♀

Vợ 1
Phan thị Huấn (Huấn) ch


Con
01. Nguyễn thị Huấn ♀
02. Nguyễn thị Thảo ♀
03. Nguyễn thị Thiệt ♀
04. Nguyễn thị Giỏi ♀ ch
05. Nguyễn thị Giắn ♀ ch
06. Nguyễn Ngọ ♂
07. Nguyễn thị Bích Phượng (Mùi)
08. Nguyễn văn Minh (Tưởng)