20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Diên ♂ ch
Tên gọiLong
 
Cha Nguyễn Ngữ (Giãng) ch

Mẹ

Phạm thị Si (Ngữ) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
02 Nguyễn Quán (Sửu) ch
04 Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06 Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07 Nguyễn Lực ♂ ch
08 Nguyễn thị Hay (Điền)
09 Nguyễn thị Điệp ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Diên ♀ ch


Con
01. Nguyễn Diên (2 Ẩn) ch
02. Nguyễn văn Lai ♂ ch
03. Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
04. Nguyễn Hoa (Phong)
05. Nguyễn thị Xuân Hương ♀