20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xương ♂ ch
Tên gọiKiểng
 
Cha Nguyễn Ngữ (Giãng) ch

Mẹ

Phạm thị Si (Ngữ) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
02 Nguyễn Quán (Sửu) ch
03 Nguyễn Diên (Long) ch
05 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06 Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07 Nguyễn Lực ♂ ch
08 Nguyễn thị Hay (Điền)
09 Nguyễn thị Điệp ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch


Con
01. Nguyễn thị Xiêm ♀ ch
02. Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch
03. Nguyễn thị Ban ♀
05. Nguyễn Thị Huệ ♀
06. Nguyễn văn Duy (Quốc)
07. Nguyễn văn Tế (8 Tế)
08. Nguyễn thị A ♀
09. Nguyễn thị Ê (Lan)