20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lực ♂ ch
Cha Nguyễn Ngữ (Giãng) ch

Mẹ

Phạm thị Si (Ngữ) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
02 Nguyễn Quán (Sửu) ch
03 Nguyễn Diên (Long) ch
04 Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06 Nguyễn Tâm (Hảo) ch
08 Nguyễn thị Hay (Điền)
09 Nguyễn thị Điệp ♀