8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Giỏi ♀ ch
Cha Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch

Mẹ

Phan thị Huấn (Huấn) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huấn ♀
02 Nguyễn thị Thảo ♀
03 Nguyễn thị Thiệt ♀
05 Nguyễn thị Giắn ♀ ch
06 Nguyễn Ngọ ♂
07 Nguyễn thị Bích Phượng (Mùi)
08 Nguyễn văn Minh (Tưởng)