13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Giắn ♀ ch
Cha Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch

Mẹ

Phan thị Huấn (Huấn) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huấn ♀
02 Nguyễn thị Thảo ♀
03 Nguyễn thị Thiệt ♀
04 Nguyễn thị Giỏi ♀ ch
06 Nguyễn Ngọ ♂
07 Nguyễn thị Bích Phượng (Mùi)
08 Nguyễn văn Minh (Tưởng)