10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thường ♀ ch
Tên gọiTrân
 
Cha Nguyễn Thạch ♂ ch

Mẹ

Lê thị Xe (Thạch) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thạch (Quế) ch
02 Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch
06 Nguyễn Biên (Châu) ch
07 Nguyễn Đực ♂ ch

Chồng 1
Hồ Tít (Trân) ch


Con
01. Hồ Trân ♂ ch
04. Hồ Thơ (Cư) ch
05. Hồ thị Tuồng (Kim) ch
06. Hồ Thế ♂ ch
09. Hồ thị Thể ♀